Home

دولت سرمایه گذاری خارجی را تضمین می کند

تهران - ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت از سرمایه گذاری خارجی حمایت می کند، گفت: ایران حمایت از سرمایه گذاری خارجی را تضمین و هرگونه تهدید احتمالی را برای سرمایه گذاران خارجی کنترل می کند.

دولت سرمایه گذاری خارجی را تضمین می کند