محیط بانان در خط مقدم دفاع از طبیعت قرار دارند

کرمانشاه- ایرنا - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، گفت: محیط بانان در خط مقدم دفاع از محیط زیست و طبیعت قرار دارند و نیازمند حمایت و توجه بیشتر هستند.

محیط بانان در خط مقدم دفاع از طبیعت قرار دارند