Home

موارد اختلافی در تصویب قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی رفع شد

تهران - ایرنا - رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه و مشارکت های مردمی، از رفع اختلافات بوجود آمده در تصویب قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی از سوی شورای نگهبان خبر داد.