Home

منکر تجویزهای غیر منطقی در مراکز درمانی نیستیم

شیراز - ایرنا - رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه منکر تجویزهای غیر منطقی در مراکز درمانی نیستیم گفت : قسمت عمده ای از این تجویزها در مراکز بیمارستانی غیر دانشگاهی و خصوصی صورت می گیرد.

منکر تجویزهای غیر منطقی در مراکز درمانی نیستیم