Home

خبرنگاران را دریابیم

اراک - ایرنا - خبرنگاری یکی از حرفه های سخت و پرتلاش محسوب می شود و این قشر بیشتر ایام سال را در راستای حل مشکلات جامعه سپری می کنند و با چشمان بینای خود سعی در انعکاس رویدادها و اصلاح کاستی ها دارند.