جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی در لایحه پیشنهادی به دولت تحکیم می شود

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی گفت: در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی که به تازگی با هماهنگی این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و تقدیم دولت شده، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی دیده شده است.

جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی در لایحه پیشنهادی به دولت تحکیم می شود