به کارگیری دوچرخه در ماموریت های شهری یک اداره کل در خراسان شمالی

شیروان- ایرنا- مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی گفت: کارکنان محیط زیست این استان ماموریت های شهری خود را با دوچرخه انجام می دهند.

به کارگیری دوچرخه در ماموریت های شهری یک اداره کل در خراسان شمالی