Home

تغییر الگوی کشت در شهرستان آران و بیدگل ضروری است

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - معاون فرماندار آران و بیدگل گفت: با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب در این شهرستان تغییر الگوی کشت ضروری به نظر می رسد.

تغییر الگوی کشت در شهرستان آران و بیدگل ضروری است