Home

گزارش رویترز از افزایش صادرات آلمان به ایران پس از لغو تحریم ها

برلین - ایرنا - اعلام افزایش صادرات آلمان به ایران در ماههای گذشته و در پی لغو تحریم ها، در خبرگزاری رویترز بازتاب یافت.