مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام:زن بخش اندیشمند و عظیم جامعه است که می تواند طراح و ایده پرداز باشد

اهواز- ایرنا - پژوهشگر و مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دو نوع نگاه به زن در جامعه وجود دارد گفت: در نگاه اول زنان حق ورود به مسائل اجتماعی را ندارند و صرفا در خدمت به همسر و فرزند و در فضای خانه تعریف می شوند و در نگاه دوم، زن بخش اندیشمند و عظیم جامعه است که می تواند طراح و ایده پرداز باشد.

مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام:زن بخش اندیشمند و عظیم جامعه است که می تواند طراح و ایده پرداز باشد