رویکردناجا ازمامور ومعذور به مسئول وآگاه تغییریافته است

کرمان -ایرنا- سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: رویکرد نیروی انتظامی از تک بعدی به چند بعدی و از مامور و معذور به مسئول و آگاه تغییر یافته است.

رویکردناجا ازمامور ومعذور به مسئول وآگاه تغییریافته است