Home

تنش در زندان های پرازدحام فرانسه

تهران- ایرنا- زندان های پرازدحام فرانسه به دلیل درگیری یک زندانی افراط گرا با زندانبانان و امتناع 60 زندانی برای بازگشت به سلول، خبر ساز شدند.

تنش در زندان های پرازدحام فرانسه