Home

ادغام اتحادیه های مشابه، گامی برای چابک سازی سازمان های صنفی

تهران- ایرنا- طبق مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، اتحادیه های صنفی که فعالیت های صنفی مشابه و همگن دارند و فاقد توانمندی مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی هستند و همچنین حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه را ندارند، باید نسبت به ادغام با هدف تقویت و چابک سازی اتحادیه های صنفی اقدام کنند.

ادغام اتحادیه های مشابه، گامی برای چابک سازی سازمان های صنفی