نظم، شالوده توسعه پایدار، گردشگری عرصه آزمون مدیریتی ** داود مهرابی

تهران - ایرنا - صنعت گردشگری بدون تجربه مستقیم و فقط با داشتن زمینه توسعه این صنعت و علم نظری، راه بجایی نخواهد برد و به احتمال زیاد سبب تخریب ظرفیت های موجود نیز می شود.

نظم، شالوده توسعه پایدار، گردشگری عرصه آزمون مدیریتی ** داود مهرابی