دعای عرفه با لباس احرام و حضور پیکر شهید گمنام در دزفول

دزفول - ایرنا - نخستین سالگرد شهدای فاجعه منا مناجات عاشقانه و عارفانه عرفه امسال را تحت تاثیر خود قرار داد.

دعای عرفه با لباس احرام و حضور پیکر شهید گمنام در دزفول