Home

اعتراض عمومی در الجزایر در پی درج نام رژیم صهیونیستی در یک کتاب درسی

تهران-ایرنا - در پی واکنش های عمومی گسترده درالجزایر در پی درج نام رژیم صهیونیستی به جای فلسطین در یک کتاب درسی مقامات آموزش و پرورش این کشور اقدام به جمع آوری این کتاب کردند.

اعتراض عمومی در الجزایر در پی درج نام رژیم صهیونیستی در یک کتاب درسی