Home

حذف مواد مخرب لایه اوزن در بیش از هزار صنعت کشور

تهران- ایرنا- معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در راستای پروتکل مونترال، 1378 صنعت در کشور موفق به حذف مواد مخرب لایه اوزن شدند.

حذف مواد مخرب لایه اوزن در بیش از هزار صنعت کشور