سرقت های هنری از نوع چینی هم به بازار آمد

شهرکرد - ایرنا- آن ها نه از دیوار کسی بالا می روند و نه دست در جیب کسی می کنند بلکه با استعداد خوب خویش ایده های دیگران را مصادره به مطلوب می کند.

سرقت های هنری از نوع چینی هم به بازار آمد