ضرورت توجه به تعهدات حقوقی ایران -رضا نصری *

این روزها برخی به‌ جای پشتیبانی از تفسیر و موضع رسمی کشور از تعهدات حقوقی خود - مدام بر تفسیر‌‌ی از معاهدات و توافقات بین‌المللی ایران صحه می‌گذارند که فقط و فقط مطلوب جناح‌های تندروهای آمریکا و کشورهای رقیب است.

از: ایرنا
ضرورت توجه به تعهدات حقوقی ایران -رضا نصری *