مدیریت مقابله با بلایای غیرمترقبه در بزنگاه بحران- پیمان پاکزاد*

آمادگی در برابر بلایا و حوادث طبیعی ضرورت انکارناپذیری است که در هر کشور متناسب با نوع حوادث و بلایای مرسوم آن کشور برای کسب این آمادگی اقداماتی انجام می شود.

از: ایرنا
مدیریت مقابله با بلایای غیرمترقبه در بزنگاه بحران- پیمان پاکزاد*