Home

عقیده ای که به جنگ با دشمن رفت

تهران - ایرنا - شهید رضا کریم پور در پاسخ به شوخی دوستان با او که «قدت کوتاه تر از اسلحه ای است که بدست گرفتی» می گفت: عقیده من به جنگ با دشمن می رود نه قد کوتاه و سن کم.