Home

برنامه دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان مشمول افزایش سنواتی

تهران - ایرنا - رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در مواردی که افزایش سنوات خارج از اراده و اختیار دانشجویان رخ داده باشد به دانشجویان کمک می کنیم تا آنها مشمول هزینه های اضافی نشوند.

برنامه دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان مشمول افزایش سنواتی