Home

محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ها در کشور وجود ندارد/تسهیل سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری ایران

تهران- ایرنا- مدیرکل سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ها در کشور وجود ندارد، گفت: برپایه دستورالعمل صادره بانک مرکزی، نرخ انتقالات ارزی برای ورود، بکارگیری و خروج سرمایه سرمایه گذاران خارجی، نرخ ارز آزاد خواهد بود.

محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ها در کشور وجود ندارد/تسهیل سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری ایران