Home

کمپ های ترک اعتیاد، موفق عمل نکرده اند

تهران - ایرنا - رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: کمپ های ترک اعتیاد چندان موفق عمل نکرده اند و موفقیت مراکز درمانی اجتماع محور اعتیاد موسوم به TC (تی.سی) بیشتر است؛بنابراین افزایش این مراکز در اولویت برنامه های بهزیستی است.