Home

تالیف کتب درسی پایه های 11 و 12 آغاز شده است

تهران - ایرنا - مدیر کل تالیف کتاب های درسی ابتدایی و نظری وزارت آمورش و پرورش گفت: هر چند که مهر شروع سال تحصیلی است اما تولید کتب درسی برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم سال های آینده از هم اکنون آغاز شده است.

تالیف کتب درسی پایه های 11 و 12 آغاز شده است