شورای اروپا: برای 400 هزار کودک پناهجو در ترکیه مدرسه ای وجود ندارد

تهران-ایرنا- شورای اروپا گزارش داد: با وجود تلاش های دولت آنکارا، تقریبا 400 هزار کودک پناهجوی سوری در سال گذشته تحصیلی از دسترسی به آموزش رسمی محروم بودند و مدرسه ای برای آنها وجود نداشت.

شورای اروپا: برای 400 هزار کودک پناهجو در ترکیه مدرسه ای وجود ندارد