Home

اجرای طرح آزمایشی رتبه بندی مدارس غیردولتی آغاز شد

تهران-ایرنا- معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش گفت: اجرای آزمایشی طرح رتبه بندی مدارس غیردولتی آغاز شده است.

اجرای طرح آزمایشی رتبه بندی مدارس غیردولتی آغاز شد