Home

اقدامات فرهنگی و تعامل بیشتر کاهش جمعیت کیفری زندان را به دنبال دارد

شاهرود- ایرنا- مدیر کل زندانهای استان سمنان گفت: اقدامات فرهنگی و تعامل بیشتر دستگاهای فرهنگی بستر سازی فرهنگی و کاهش جمعیت زندانیان را به دنبال دارد.

اقدامات فرهنگی و تعامل بیشتر کاهش جمعیت کیفری زندان را به دنبال دارد