ایتالیا و سایر کشورهای در سال های آتی منطقه یورو را ترک می کنند

تهران- ایرنا- 'جوزف استیگلیتز' برنده جایز اقتصاد نوبل با اشاره به مشکلات حاصل از رواج یورو و سیاست های ریاضتی آلمان برای اقتصاد اروپا، پیش بینی کرد، ایتالیا و سایر کشورها در سال های آتی، منطقه یورو را ترک خواهند کرد.

ایتالیا و سایر کشورهای در سال های آتی منطقه یورو را ترک می کنند