Home

تطابق تصویر و متن راه درست ارزیابی کتاب تفکر و سواد رسانه ای است

تهران-ایرنا- رییس گروه تفکر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: برای ارزیابی کتاب تفکر و سواد رسانه ای باید تصویر و نحوه کارکرد متن مطابقت داده شود نه اینکه عکس ها از متن کتاب جداسازی شود.

تطابق تصویر و متن راه درست ارزیابی کتاب تفکر و سواد رسانه ای است