تضمین انتقال سود و اصل سرمایه گذاری به خارج از کشور

همدان- ایرنا- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی که دولت تصویب کرده است، دولت ایران انتقال سود سرمایه گذاری و اصل سرمایه را به خارج کشور با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی تضمین می کند.

تضمین انتقال سود و اصل سرمایه گذاری به خارج از کشور