Home

آسیبهای نبود سنجش وضعیت فرهنگی در سبزوار احساس می شود

سبزوار- ایرنا- رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی سبزوار گفت: در این شهر به رغم وجود شاخص های فرهنگی، سنجش وضعیت فرهنگی و اجتماعی که اولویت طرح های فرهنگی را مشخص کند، وجود ندارد.

آسیبهای نبود سنجش وضعیت فرهنگی در سبزوار احساس می شود