Home

پیروزی احزاب میانه‌رو و چپ‌گرا در انتخابات پارلمانی ایسلند

لندن - ایرنا - نتایج اولیه انتخابات زودرس پارلمانی کشور ایسلند که روز شنبه گذشته برگزار شد، حاکی از پیروزی احزاب میانه‌رو و چپ‌گرا در این انتخابات است.

پیروزی احزاب میانه‌رو و چپ‌گرا در انتخابات پارلمانی ایسلند