دولت آماده واگذاری حق تقدم خود از بانک های خصوصی شده است

تهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بانک های دولتی خصوصی شده خواهان افزایش سرمایه خود از طریق بورس باشند، دولت آماده صرف نظر از حق تقدم و کاهش سهم نسبی خود در این بانک ها است.

دولت آماده واگذاری حق تقدم خود از بانک های خصوصی شده است