Home

دانش آشتیانی : ضعف نظام آموزش و پرورش تک گویی است

تهران - ایرنا - وزیر آموزش و پرورش می گوید ضعف نظام آموزش و پرورش تک گویی و سخن راندن به جای سخن شنیدن است ، باید باب گفت و گو با همه دست اندرکاران آموزش و پرورش باز شود.

دانش آشتیانی : ضعف نظام آموزش و پرورش تک گویی است