Home

شبکه دیوینس وان: عربستان به سمت درگیری های خونین بر سر حکومت پیش می رود

تهران - ایرنا - شبکه خبری اینترنتی 'دیوینس وان' نوشت: عربستان سعودی به سمت درگیری های خونین بر سر نشستن شاهزادگان بر تخت سلطنت پیش می رود و آمریکا نیز خود را برای این رویدادها آماده کرده است.

شبکه دیوینس وان: عربستان به سمت درگیری های خونین بر سر حکومت پیش می رود