Home

برگزاری نخستین کارگاه کشوری آنالیز همزمان آفت کش ها در منطقه آزاد چابهار

چابهار- ایرنا- نخستین کارگاه کشوری 'آنالیز همزمان آفت کش ها به روش کروماتوگرافی– طیف سنجی جرمی (GC/MS )' با شرکت مدیران و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به مدت 3 روز در آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی منطقه آزاد چابهار برگزار شد.

برگزاری نخستین کارگاه کشوری آنالیز همزمان آفت کش ها در منطقه آزاد چابهار