Home

مردم شفافیت بانک ها را با حضور شورای فقهی درک می کنند

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر شورای فقهی بانک مرکزی در سیستم پولی و ریالی کشور فعال باشد، مردم متوجه شفافیت بانک ها شده و روآوری مردم به بانک ها نیز بیشتر خواهد شد.

مردم شفافیت بانک ها را با حضور شورای فقهی درک می کنند