فرماندار سبزوار: برخی درصدد کم رونق نشان دادن وضعیت صنعت این شهرستان هستند

سبزوار- ایرنا- فرماندار ویژه سبزوار گفت: برخی با سیاهنمایی، طرح مسائلی مانند تعطیلی کارخانه ها و انتشار اخبار نادرست درصدد کم رونق نشان دادن وضعیت صنعت این شهرستان هستند.

فرماندار سبزوار: برخی درصدد کم رونق نشان دادن وضعیت صنعت این شهرستان هستند