پزشکی قانونی مرجع صدور مجوزهای قانونی سقط جنین درمانی است

تهران - ایرنا - کارشناس امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور مرجع رسیدگی به درخواست و صدور مجوزهای قانونی سقط جنین درمانی است؛ بر همین اساس در سال 1392 فهرست مصادیق قطعی سقط درمانی برای مراکز پزشکی قانونی استان ها ارسال شد.

پزشکی قانونی مرجع صدور مجوزهای قانونی سقط جنین درمانی است