تخلفات رسانه ای و طرحی برای خویشداوری

تهران- ایرنا- پیشنهاد تازه دولت برای واگذاری رسیدگی به تخلفات حرفه ای رسانه ها به اهالی آن، از نگاه حقوقدانان دارای پیامدهای مثبتی چون درک بهتر ابعاد کار حرفه ای، هزینه کمتر، سرعت بیشتر و بررسی تخصصی مسائل و تخلفات خواهد بود. در این میان، شفاف سازی مصداق های تخلفات حرفه ای رسانه از مهمترین پیش نیازهای تحقق این طرح عنوان شده است.

تخلفات رسانه ای و طرحی برای خویشداوری