Home

اسنودن: اتهام پترائوس از من سنگین تر است

مسکو - ایرنا - افشاگر اطلاعات جاسوسی آمریکا اعلام کرد: اتهام دیوید پترائوس در افشای اطلاعات سری با هدف شخصی از اقدام من برای آگاهی رسانی افکار عمومی بسیار سنگین تر است، ولی نامزد کنونی تصدی مسئولیت وزارت خارجه در نظام قضایی امتیازهای ویژه ای دارد.