Home

دادگاه سرنوشت ساز رسیدگی به پرونده حقوقی برگزیت گشایش یافت

لندن - ایرنا - عالی ترین دادگاه انگلیس امروز دوشنبه کار رسیدگی به پرونده سرنوشت ساز برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) را با حضور شاکیان و نمایندگانی از دولت های انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی آغاز کرد.

دادگاه سرنوشت ساز رسیدگی به پرونده حقوقی برگزیت گشایش یافت