Home

کتاب های درسی و پاسخ به دانش آموزان - علی حبیبی*

تهران - ایرنا - افراد بسیاری همچون مولف تا تصویرگر و عواملی از جمله چاپ و توزیع در تولید و تدوین کتاب های درسی دخالت دارند اما این فعالیت زمانی به سامان می رسد که محتوای کتاب های درسی مسایل مختلف جامعه از توازن در موضوع جنسیت ها تا آموزش مهارت های زندگی را در برگیرد.