Home

زیرساخت های حیاتی کشور باید شبکه اختصاصی داشته باشند

تهران-ایرنا-دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه درجلسه اخیراین شورا مقرر شد زیرساخت های حیاتی کشور شبکه اختصاصی داشته باشند، گفت:مجموعه هایی ازجمله بانک ها باید شبکه اختصاصی داشته باشند تا اگر نظام ارتباطی کشور دچار اختلال شد بانک ها دچار مشکل نشوند.