Home

تغییر و تالیف کتاب های درسی با پشتوانه 15 سال مطالعه انجام می‌شود

سمنان- ایرنا- معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به پشتوانه مطالعاتی برای تالیف کتاب های جدید درسی، گفت: تغییر و تالیف کتاب‌های درسی آموزش و پرورش با بیش از 15 سال مطالعه در حوزه های مختلف شکل می‌گیرد.

تغییر و تالیف کتاب های درسی با پشتوانه 15 سال مطالعه انجام می‌شود