Home

سقوط تیربرق در بابل راننده جرثیقل را به کام مرگ فرستاد

ساری - ایرنا - سقوط تیر برق در بابل روز پنجشنبه راننده جرثقیل را به کام مرگ فرستاد .