Home

تقاهمنامه نظارت بر توزیع آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود بین استانداران اصفهان و چهارمحال بختیاری امضا شد

اصفهان - ایرنا - تفاهمنامه نظارت و کنترل بر توزیع آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده زاینده بین استانداران اصفهان و چهارمحال بختیاری امضا شد و مراحل اجرایی آن به تصویب نهایی رسید.