Home

دانش آموزان تعداد محدودی از مدارس مازندران شیر رایگان می خورند

ساری – ایرنا - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون شیر رایگان در مدارس استان توزیع نشد ، گفت :تنها برخی از مدارس توانستند بسته های شیر رایگان را برای دانش آموزان تهیه بکنند .

دانش آموزان تعداد محدودی از مدارس مازندران شیر رایگان می خورند