Home

انتشار منشور حقوق شهروندی نشانگر عزم رییس جمهور بر رعایت حقوق شهروندان است

کرمانشاه- ایرنا- یک استاد دانشگاه گفت: انتشار منشور حقوق شهروندی از یک سو خود می تواند نشانگر عزم رییس جمهور و مسوول اجرای قانون اساسی بر رعایت این حقوق و لزوم احترام ماموران دولتی به رعایت آن حقوق باشد و از سوی دیگر، به نظر می رسد برخی مفاهیم حقوقی در این منشور مورد استفاده قرار گرفته که قبلا در نظام حقوق اساسی و عادی ما وجود نداشت.

انتشار منشور حقوق شهروندی نشانگر عزم رییس جمهور بر رعایت حقوق شهروندان است